צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

צוואה הדדית

בשנים האחרונות אנחנו עדים להתעניינות גוברת והולכת בקרב מגזר המושבים לעריכת צוואה ובקבלת מידע והדרכה משפטית במציאת פתרונות לחלוקת עזבון המשק החקלאי בין הילדים.

בעוד שבעבר מיעטו לעסוק בנושא חשיבותה של הצוואה ובעלי משקים חקלאיים הסתמכו בעיקר על עניין מינויו של בן ממשיך במשק, הרי שכיום נושא שהיה בעבר זניח ומיעטו לעסוק בו, הפך לחלק מהשיח הציבורי בקרב בעלי נחלות.

 

קיימות מס' סוגיי צוואות כאשר אחת מסוגי הצוואות הנפוצות הינה "צוואה הדדית".

 

מה היא אם כן צוואה הדדית וכיצד היא נערכת?

 

" צוואה הדדית " הינה צוואה משותפת אשר ההוראות שכתובות בה מנוסחות ע"י שני בני הזוג במשותף, זו למעשה צוואה המבוססת על הדדיות. בצוואה זו כל מה שנכתב לגבי אחד מבני הזוג תקף לשניהם והצוואה מבטאת את רצונם המשותף.

חוק הירושה עצמו מגדיר צוואה הדדית כצוואה שנערכת על ידי שני בני זוג כאשר כל אחד מבני הזוג  מסתמך על צוואתו של בן זוגו.


היגיון רב טמון בבסיס עריכת צוואה הדדית שכן בדרך כלל מטרתם של שני בני זוג הינה מטרה משותפת הרואה בצאצאיהם המשותפים את יורשים הטבעיים ולכן במשך שנים רבות נערכו צוואות הדדיות ששיקפו את רצונם של שני בני הזוג אולם רק בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ונוסף סעיף המתייחס לצוואה הדדית, המדובר בסעיף 8 לחוק הירושה, סעיף שבו התייחס המחוקק לאפשרויות השונות לעריכת צוואה הדדית וכן לאפשרות העומדת למי מבני הזוג לבטל את הצוואה ההדדית.


צוואה הדדית יכולה להיערך במסמך אחד בה ישנה התייחסות לשני בני הזוג ויכולה היא להיערך בשני מסמכים נפרדים. 


בחלקן הארי של הצוואות ההדדיות הנערכות, מורישים כל אחד מבני הזוג את נכסיהם ורכושם אשר נותר לאחר פטירתם לבן הזוג, כאשר בד בבד ניתנת התחייבותו של בן הזוג שלאחר פטירת האחרון מביניהם, יועבר העיזבון לצאצאיהם כפי שקבעו במשותף שני בני הזוג.

 

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

מהותו של חוק הירושה הינה לאפשר למי שעורך צוואה בכל שלב וכל עוד הינו כשיר לעשות כן עד לשעת פטירתו לשנות את צוואתו בהתאם לרצונו ומבוקשו.

דברים אלו נכונים בעריכת צוואה רגילה והותאמו באופן מסוים גם לעריכת צואה הדדית, תוך הגבלות ועמידה בתנאים.

 

גם במסגרת צוואה הדדית לא ניתן לכפות על אדם ו/או למנוע ממנו את הזכות הבסיסית לצוות לאחר פטירתו את עזבונו כראות עיניו. למעשה חוק הירושה צופה מקרה בו אחד מבני הזוג מבקש לחזור בו מהתחייבותו כלפי בן זוגו או מעוניין לבטל את דרך הורשת העיזבון שלו.

  

 

8 א. צוואות הדדיות (תיקון: תשס"ה) 2005

 

א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה עלפי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכובאותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות (

 

ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כןיתקיים אחד מאלה :

 

 .1בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל אתצוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלותהצוואות ההדדיות של שני המצווים ;

 

2. אחר מות אחד מבני הזוג -

 

א) כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת ;

 

ב) לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש .

 

ג). הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שניבני הזוג - בטלה.

 

לגבי משקים חקלאיים קיימות הוראות ספציפיות בדין המייחדות את הורשת המשק החקלאי מיתר נכסי הנדל"ן.

זכויות חברי המושבים יונקים מהסכם המשבצת של כל מושב ומושב, ולכל מושב קיים הסכם שונה ובו הוראות בקשר להורשת המשק החקלאי.

בחלק מהמושבים עריכת צוואה הדדית עשויה להוות פתרון לשמירת הנחלה עבור ילדיהם של ההורים בעלי הזכויות ובכך ליצור מנגנון אבטחה למניעת האפשרות שהנחלה תגיע לידיהם של יורשים חיצוניים.

כיום מגמת בתי המשפט להכיר ולהתחשב בקיומן של צוואות ולרצונם של ההורים המצווים גם במושבים בהם המשק אינו נחשב מבחינה משפטית כחלק מנכסי העיזבון, לעצם קיומה של צוואה ישנו משקל המשקף באופן אמיתי את רצונם האחרון של ההורים המנוחים.


מכיוון שנושא עריכת צוואה הדדית בכלל וירושה של משק חקלאי בפרט הינו נושא מורכב, מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום על מנת שיערוך צוואה המתאימה עבורכם, צוואה אשר תמנע ככל הניתן סכסוכי ירושה עתידיים.  

 

 

 

 

משרד עורכי דין ונוטריון גלעד שרגא, עורך צוואות הדדיות, המותאמות לבעלי זכויות במשקים חקלאיים ונחלות.

 

 

קרא עוד בתחום:

 

ירושת נחלה          עריכת צוואה          צוואה נוטריונית          הסכמי ירושה

עבור לתוכן העמוד