צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1523

עיקרי החלטה 1523:

 

החלטה זו באה לעדכן ולהרחיב את הוראותיה של החלטה 1464 בדבר עיגון זכויותיהם של בעלי נחלה בחלקת המגורים, כיצד ניתן להצטרף להחלטה? מה הם התשלומים הנדרשים בגין היוון חלקת המגורים? האפשרות לערוך התחשבנות מחדש, התנאים לפיצול מגרש וכיצד מחושב תשלום דמי הרכישה? 

 

גודל חלקת המגורים:

 

חלקת המגורים הרגילה שהוגדרה בהחלטות קודמות קבעה את גודלה של חלקת המגורים - 2.5 דונם.

במידה ולאחר המועד 27.3.07, הוגדל השטח הצהוב ורמ"י חתמה על תוכניות והיתרים אלו, תינתן להנהלת רשות מקרקעי ישראל הסמכות לכלול ולאפשר את צירופו של השטח הצהוב שבו ניתנו ההיתרים כחלק מחלקת המגורים, למרות העובדה שמדובר בשטח שמעבר לחלקת המגורים הבסיסית.

 

ביטול תנאי עמידת האגודה בתמ"א 35:

 

בהחלטות העבר היה תנאי סף לכניסה להחלטה והוא קבלת אישור האגודה והתחייבות,ה לעמוד בתנאי תמ"א 35, ואולם לאור העובדה שדבר זה הועבר לסמכות רשויות התכנון והבניה בוטל התנאי.

 

התחשבנות מחדש:


החלטה 1523 מאפשרת לבעל הנחלה לבקש לבצע "התחשבנות מחדש" על תשלומי עבר ששולמו:

תשלום בגין דמי הסכמה, תשלום בגין תוספת בניה ואפילו תשלום על פיצול נחלה.

את הבקשה להתחשבנות מחדש יש להגיש בתוך שנה מהמועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו.

  • רכישת נחלה - מי שרכש זכויות בנחלה לאחר 9.6.11, יכול לפנות לרמ"י בבקשה להתחשבנות מחדש וזאת במסגרת 12 חודש ממועד בו תיכנס ההחלטה לתוקף ותיושם (הודעה מרשות מקרקעי ישראל). במסגרת בקשה זו ניתן יהיה לקבל קיזוז של התשלום שנעשה בפועל כדמי הסכמה ע"ח דמי הרכישה.
  • תוספת בניה - במידה ובוצעה תוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר ועד 375 מ"ר עליה שולמו דמי חכירה מהוונים יהיה בעל הנחלה רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.
  • פיצול מגרש - במידה ובוצע פיצול מגרש בנחלה בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים עפ"י הנחות אזורי עדיפות לאומית, יוכלו בעלי הזכויות בנחלה ובעל המגרש שפוצל זכאים להגיש בקשה לביצוע התחשבנות מחדש.

 

הנחות בתשלום דמי הרכישה:


עסקאות מכירת נחלות שבוצעו לאחר 1.1.93–

 

יהיו דמי הרכישה על סך של 20% + מע"מ במקום 33% + מע"מ.

 

עסקאות מכירת נחלות שבוצעו לפני 1.1.93–

 

ניתן יהיה לעשות שימוש בדמי ההסכמה ששולמו ולקזזם מתשלום דמי הרכישה, כך ש - 80% מדמי ההסכמה ששולמו בצירוף הצמדה יוכרו לצורך הקיזוז אולם יהיה מחיר בסיסי של 20% משווי חלקת המגורים אשר משקף גם את זכויות הבניה הקיימות והעתידיות.

 

בהחלטה 1523, קיימת טבלה המפרטת את שיעורי הנחות האזור הניתנות ואף את תקרת ההנחה שתינתן לפי חלוקת האזורים השונים:

 

קו עימות - 3.75%

אזור עדיפות א' - 13.7%

אזור עדיפות ב' - 20.14%

 

אין ספק שהחלטה זו מפרטת ומנסה להנגיש למתיישבים את הוראות מועצת מקרקעי ישראל ביחס להחלטות העבר, אך אין ספק שגם החלטה זו תעודכן בהתאם לפעילות בשטח ולעבודת הרשות במסגרת יישום ההחלטות הלכה למעשה.

 

ההצטרפות להחלטה החדשה פתוחה בפני כולם והינה וולונטרית בשלב זה. אם הנכם עומדים באחד הקריטריונים המאפשרים קבלת החזרים כספיים מרשות מקרקעי ישראל בגין פעילות עבר בנחלה, זה הזמן לדרוש עריכת "התחשבנות מחדש".

 

לקריאת החלטה 1523 באתר רשות מקרקעי ישראל

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד