צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 534 - דמי הסכמה

מס' החלטה

:

534

תאריך

:

29/06/1992

הנדון : החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960-

 

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 1), (להלן-"החוק") החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן-"המועצה") בישיבתה מיום כ"ח בסיון תשנ"ב (29 ביוני 1992) כלהלן:

 

פרק - א': כללי.

 

1.   בכפוף לשיקול הדעת המוקנה למינהל מקרקעי ישראל (להלן - ה"מינהל") להסכים להעברת זכות חכירה ובהתחשב בתנאים אחרים הקבועים בחוזה החכירה, לא יתן המינהל הסכמתו להעברת זכות חכירה מחוכר לאדם אחר אלא אם כן , בנוסף לתנאים אחרים שרשאי המינהל לקובעם לענין זה, ישולמו לו דמי-הסכמה בעד הסכמתו להעברת זכות החכירה, בשיעור מסויים מעליית ערך הקרקע, בהתאם לכללים הקבועים בהחלטה זו להלן :

 

2.   בהחלטה זו:

 

"מינהל מקרקעי ישראל" (להלן - "המינהל") - כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, וכן מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, לפני הקמת מינהל מקרקעי ישראל;

 

"קרקע" - מקרקעין מושכרים מתוך מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל; (2).

 

"זכות חכירה" - זכות שכירות במקרקעין מכל סוג שהוא וכן זכות לקבל זכות שכירות במקרקעין מכל סוג שהוא;

 

"חוכר" - בעל זכות חכירה;

 

"חוזה חכירה" - החוזה בין המינהל והחוכר בדבר הענקת זכות חכירה במקרקעין, או התחייבות להעניק זכות חכירה כאמור;

 

"העברת זכות חכירה" - העברתה של זכות חכירה במקרקעין או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה;

 

"שמאי" - השמאי הממשלתי או מי שהוא יקבע, או שמאי במינהל;

 

"ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה" - ערך הקרקע כפי שנקבע בחוזה החכירה, ובהעדר קביעה כאמור - ערך הקרקע במועד רכישת זכות החכירה כפי שקבע השמאי בהתאם להחלטה ז ו ;

 

"ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה" - ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה לאחר, כפי שקבע השמאי בהתאם להחלטה זו ;

 

"עליית ערך הקרקע" - השיעור שבו עולה ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה על ערך הקרקע בעת רכישתה כאמור בסעיף 4 בפרק ב' .

 

"דמי הסכמה" - חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע;

 

"דירה" - מוחכר למטרת מגורים המשמש למגורים;

 

"מוסד ציבורי" - חבר-בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד, וכן מוסד שקבעה הועדה למוסדות ציבור של מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר כך בידי יושב ראש המועצה, בין בדרך כלל ובין לענין מסו ים.

 

"מטרה ציבורית" - מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד          אוספורט.

וכן מטרה שהגדירה הועדה למוסדות ציבור כמטרה ציבורית ושאושרה כך

בידי יושב ראש המועצה;

 

"נחלה" - קרקע חקלאית, שהוחכרה לחוכר לתקופה ארוכה, לצורך פרנסתו ומגוריו והמהווה יחידה משקית חקלאית אחת, אשר את גדלה קבע שר החקלאות בהתייעצות עם מינהל התכנון שליד משרד החקלאות ואשר הוחכרה לו בתנאי חכירה ודמי חכירה הנהוגים במינהל לגבי נחלות;

 

"משק עזר" - קרקע שהוחכרה, או שנמסרה למטרת סידור משק עזר חקלאי הכולל מגורים, אף אם הקרקע אינה מהווה שטח אחד רצוף, והכל בתנאי שקרקע זו אינה מהווה נחלה;

 

"שטחי עיבוד" - שטחים שהוחכרו לעיבוד חקלאי, או לנטיעות, או לשניהם יחד, לתקופה העולה על 5 שנים;

 

"שיכון ציבורי רווי" - בנין המיועד למגורים הבנוי בשתי קומות או יותר, לפחות יחידה אחת בקומה, והמכיל ארבע דירות לפחות;

 

"דמי חכירה ראשוניים" - סכום חד-פעמי השווה לחלק מערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה ששילם החוכר למינהל בתמורה לרכישת זכות החכירה;

 

"שטח דירה" - שטח הדירה ברוטו, להוציא שטח רצפה בלתי מקורה.

פרק ב' : דמי הסכמה

 

3.   חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש מעליית ערך הקרקע .

 

4.      א.         בחישוב שיעור זה, למעט לגבי נחלות ושטחי עיבוד, יראו את ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה כמוגדל לפי השינוי שחל במדד מן המדד הבסיסי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העברת הזכות; לענין זה - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם לחודש האחרון של התקופה שבה נרכשה זכות החכירה או המדד הממוצע של אותה תקופה;

 

ב.         מנהל המינהל, באישור ועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה, יקבע לענין זה את מועדי תחילתה וסיומה של כל תקופה שבה נרכשה זכות חכירה, ואת המדד הבסיסי שיחול לגביה.

 

5.      שילם החוכר למינהל דמי חכירה ראשוניים, ינוכה מדמי ההסכמה שעל החוכר לשלם למינהל סכום שיחסו לדמי הסכמה כיחס של דמי החכירה הראשוניים למלוא ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה.

 

6.      נקבע בחוזה הכירה שיעור דמי הסכמה נמוך או גבוה מהנקוב בסעיף 3, יהיו דמי ההסכמה בשיעור שנקבע בחוזה החכירה.

 

7.      א.     העברת זכות חכירה לקרוב לא תיחשב לענין חיוב בדמי הסכמה, על אף האמור בסעיף 3, כהעברת זכות חכירה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.

 

ב.       בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לא תיחשב כהעברת זכות חכירה, לענין חיוב בדמי הסכמה, העברה ללא תמורה מתאגיד מתפרק למי שהיה בעל מניות בו ערב פירוקו, כשחלקו בזכויות המועברות כחלק זכויותיו בתאגיד האמור, וכן העברה ממוריש ליורשו החוקי, ובין יורשים חוקיים של אותו מוריש.

 

ג.       בהעברת זכות חכירה שהגיעה למקבלי ההעברה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יראו כתאריך הרכישה לשם קביעת ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה בידי מקבל ההעברה את התאריך שבו נרכשה זכות החכירה בידי מי שממנו הגיעה הזכות למקבל ההעברה.

 

ד.       יורש המעביר זכות חכירה שהגיעה אליו כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה רשאי לנכות מערך הקרקע את ההוצאות הכרוכות ברישום הירושה לגבי זכות החכירה.

 

8.   חוכר המעביר זכות חכירה במקרקעין שהמבנה שעליהם מיועד להריסה ואותו מבנה שימש מקום מגורים לו ולעוד דייר אחד לפחות, יהיה זכאי לניכוי הוצאות סבירות שהוציא לפינויים של הדיירים האחרים הגרים במבנה האמור מעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה ובלבד שהדיירים האמורים החזיקו במבנה שלוש שנים רצופות לפחות.

 

9.    א.         דמי ההסכמה יחושבו למועד עריכת החשבון וישולמו למינהל באותו מועד.

 

ב.         לא שולמו דמי ההסכמה במועד כאמור, ישולמו לפי הסכום הגבוה בחישוב מבין שני אלה:

 

1)       למועד התשלום בפועל על פי שומה עדכנית, או טבלאות מעודכנות - לפי הענין .

 

2)       למועד קביעת גובה דמי ההסכמה, כאמור בסעיף קטן (א) בתוספת ריבית פגורים או בתוספת הפרשי הצמדה, לפי הענין עד למועד התשלום בפועל.

 

ג.          מועד התשלום בפועל ייראה כמועד רכישת הזכויות של מקבל ההעברה.

 

פרק ג': נחלות, שטחי עיבוד ומשקי עזר.

 

10.  בפרק זה -

 

"מחיר יסודי" - מחיר של נחלה או של שטחי עיבוד לפי השימוש בהם כאמור בסעיף 15 (א);

 

"מחיר יסודי מזערי" - מחיר אחיד מזערי של נחלה בהתאם לאמור בסעיף 15 (ג);

 

"תמורה" - הסכום שנקבע בחוזה להעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד בכפוף לאמור בסעיף 13;

 

"תמורה קודמת" - הסכום שנקבע בחווה להעברה קודמת של זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד, או הסכום שנקבע בשומת שמאי כתמורה באותה העברה, בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע בהעברה האמורה ועד למועד הקובע בהעברה שלאחריה, הכל בכפוף לאמור בסעיף 14;

 

"המועד הקובע" - מועד חתימתו של החוזה להעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד;

 

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכוית לסטטיסטיקה;

 

"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שעל פיו מחושבים דמי ההסכמה, לפי שיעור העליה של המדד בין המועדים הנזכרים בפרק וה, לפי הענין .

 

11.     על העברת זכות חכירה בנחלה, בשטחי עיבוד ובמשק עזר יחולו הוראות פרק ב' , במידה שאין הוראה מפורשת או משתמעת בפרק זה.

 

12.      א.      דמי ההסכמה בהעברת זכות חכירה יהיו כדלקמן:

 

בעד נחלה -

 

3)       אם התמורה או התמורה הקודמת, זהה למחיר היסודי או עולה עליו 2% מהמחיר היסודי המזערי ;

 

4)       אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי המזערי - 2% מהתמורה;

 

בעד שטחי עיבוד -

 

5)       אם התמורה או התמורה הקודמת, זהה למחיר היסודי או עולה עליו - 2% מהמחיר היסודי;

 

6)       אם התמורה נמוכה מהמחיר היסודי - 2% מהתמורה;

 

ב.       עולה התמורה על המחיר היסודי יהיו דמי ההסכמה, בעד נחלה או בעד שטחי עיבוד, בשיעור כמפורט בסעיף קטן (א) בתוספת שליש של הסכום שבו עודפת התמורה על המחיר היסודי;

 

ג.       עולה התמורה על התמורה הקודמת וזו עלתה על הגבוה מבין המחיר היסודי והמחיר היסודי המזערי או זהה לגבוה מביניהם, יהיו דמי ההסכמה, בעד נחלה או בעד שטחי עיבוד, בשיעור כמפורט בסעיף קטן (א) בתוספת שליש של הסכום שבו עודפת התמורה על התמורה הקודמת.

 

ד.       על פי בקשתו של המינהל או של מעביר זכות החכירה בנחלה, ישום שמאי את ערכם של בית המגורים ושל המבנים האחרים שבנחלה (כל אלה להלן - "המחוברים") בלי הקרקע המוחכרת, כפי שהוא במועד הקובע; עלה ערך המחוברים לפי השומה על המחיר היסודי, יבוא הסכום שנקבע בשומה במקום המחיר היסודי.

 

13.     ראה השמאי שהתמורה אינה סבירה, או שהעברת זכות החכירה בנחלה או בשטחי עיבוד היתה ללא תמורה, ישום השמאי את ערך זכות החכירה, והתמורה תהיה הסכום שנקבע בשומה.

 

14.      א.      היתה העברת זכות קודמת בנחלה או בשטחי עיבוד פטורה מתשלום דמי הסכמה, תהיה התמורה הקודמת הסכום שנקבע בחוזה ההעברה הקודם, בתוספת הפרשי הצמדה מהמועד שבו נרכשה הזכות הקודמת עד למועד הקובע להעברת הזכות.

 

ב.       היתה העברת זכות קודמת בנחלה או בשטחי עיבוד ללא תמורה, תהיה התמורה הקודמת הסכום שנקבע בשומת השמאי כתמורה באותה העברה בתוספת הפרשי הצמד כאמור בסעיף קטן (א); לא נעשתה שומה כאמור, תהיה התמורה הקודמת הסכום שייקבע בשומת השמאי כתמורה באותה העברה בתוספת הפרשי הצמדה, כאמור בסעיף קטן (א).

 

15.      א.      המינהל, באישור השמאי הממשלתי, יקבע ארבע פעמים בשנה – ל-1 בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר - מחיר יסודי לנחלות ולשטחי עיבוד, לפי הפרטים בתוספת הראשונה, כפי שיהיו מזמן לזמן ; הודעה על המחיר היסודי ע מרכיביו לגבי כל אחד מהפרטים האמורים תפורסם ברשומות.

 

ב.       על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יפחת המחיר היסודי של נחלה מהמחיר היסוד המזערי .

 

ג.       המחיר היסודי המזערי החל ביום כ"ז באדר ב' התשנ"ב (1 באפריל 1992) הוא 234,000 ש"ח ויווספו לו הפרשי הצמדה ארבע פעמים בשנה - ב1- בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר, וינואר (להלן-"מועד העדכון") לפי שיעור עליית המדד שיפורסם לחודש שבו חל מועד העדכון הקודם לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1992.

 

16.      א.      דמי ההסכמה יחושבו למועד הקובע וישולמו עובר לו.

 

ב.       לא שולמו דמי ההסכמה כאמור, ישולם למינהל -

 

1)       בנחלה ובשטחי עיבוד - הסכום המגיע לפי הוראות פרק זה כפי שהיה בתוקף במועד הקובע ובתוספת הפרשי הצמדה מהמועד הקובע ועד מועד התשלום בפועל.

 

2)       במשק עזר - כאמור לענין זה בפרק ב'.

 

17.      א.      לחוכר של נחלה או של שטחי עיבוד יינתנו פטור או הנחה במקרים המפורטים בתוספת השלישית.

 

ב.       לחוכר של משק עזר יינתנו פטור או הנחה במקרים המפורטים בתוספת השניה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 

ג.       בקשה לפטור או הנחה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) תוגש למנהל המחוז שבתחומו נמצאים המקרקעין שבחכירת המבקש ותהא נתמכת במסמכים ובאישורים שפורטו בתוספות השניה או השלישית לפי הענין ; מנהל המחוז יודיע למבקש בכתב על החלטתו בדבר מתן הפטור או ההנחה.

 

18.      א.      המועצה תקים ועדת ערר.

 

ב.       ועדת הערר תהא של ארבעה חברים שהמועצה תמנה ואשר אחד מהם לפחות יהא חבר בועדה האמורה בסעיף 26; המועצה תמנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.

 

ג.       ועדת הערר תדון ותפסוק -

 

1)       בעררים על דחיית בקשות לפטור או להנחה לפי סעיף 17; בבואה להחליט בעררים אלה תפעל הועדה למיצוי מלא ונכון של החלטות המועצה בדבר פטור והנחות לפי התוספות השניה או השלישית לפי הענין.

 

2)       בעררים אחרים של חוכרים, המתעוררים בביצוע החלטות אלה, אם הובאו עררים כאמור בפני הועדה בידי מנהל המינהל.

 

פרק ד': שומה.

 

19.     לא צויין בחוזה החכירה ערך הקרקע בעת רכישת זכות החכירה, יקבע השמאי את הערך לפי המחיר שהיה משלם קונה מרצון למוכר מרצון בעד הקרקע בעת רכישת זכות החכירה.

 

20.     אם לא נקבע אחרת בחוזה החכירה, ישום השמאי את ערך הקרקע מתוך הנחה כי היא פנויה ובמצב מבחינת רמת פיתוחה, כפי שהיתה בעת שרכש החוכר את זכות החכירה מאת המינהל.

 

21.     בקרקע שעליה בנויה יותר מיחידת דיור אחת, ייעשה ייחוס חלקי הקרקע לכל יחידה ויחידה בהתאם לחלוקת הרכוש המשותף בבית הרשום כבית משותף לפי חוק המקרקעין , התשכ"ט-1969, (3) או בהתאם לסך כל השטח המוחכר לחוכר בלבד, לפי הגדול מביניהם.

 

22.     א.      דמי ההסכמה להעברת זכות החכירה, בדירה הבנויה בשיכון ציבורי רווי ייקבעו על פי הטבלאות שהכין המינהל ושאושרו בועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה.

 

ב.       הטבלאות ייערכו בהתחשב במיקומה של הקרקע, בשטחה של הדירה, בשיעור דמי החכירה הראשוניים ששולמו ובשנת רכישת זכות החכירה בידי החוכר.

 

ג.       המינהל יעדכן את הטבלאות אחת לששה חדשים, אולם אם ראה צורך בכך, רשאי הוא, באישור ועדת המשנה לקרקע עירונית של המועצה, להקדים את מועד העדכו ן .

 

ד.       למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות סעיף 6 יחולו גם על קביעת דמי הסכמה להעברת זכות חכירה בדירה הבנויה בשיכון ציבורי רווי.

 

פרק ה' ; פטורים.

 

23.     חוכר המעביר זכות חכירה בקרקע המשמשת למגורים או לחנויות יהא זכאי לפטור מדמי הסכמה (להלן - "פטור") במקרים ובתנאים המפורטים בהנחיות שבתוספת השניה.

 

24.     חוכר הסבור כי הוא זכאי לפטור לפי סעיף 23 יגיש בקשתו לקבלת הפטור למנהל מחוז המינהל שבתחום מחוזו נמצאת הקרקע, אשר לגביה מבוקש הפטור (להלן - "מנהל המחוז"), כשבקשתו נתמכת במסמכים ואישורים שנקבעו על ידי מנהל המינהל כמפורט בתוספת השניה; מנהל המחוז יחליט ויודיע לחוכר אם אישר מתן הפטור אם לאו .

 

פרק ו ' ; ערר

 

25.     חוכר הסבור כי הוא זכאי להנחה או לפטור מדמי הסכמה, בשל העברת זכות חכירה בקרקע רשאי, תוך שלושים ימים מיום קבלת הודעה מהמינהל על גובה דמי ההסכמה, לערור -

 

1)       בקרקע המשמשת למגורים או לחנויות - בפני ועדת ערר ציבורית לדמי הסכמה (להלן - "ועדת הערר הציבורית");

 

2)       בקרקע המשמשת לנחלה, משק עזר ושטחי עיבוד - בפני הועדה האמורה בסעיף 18.

 

26.     ועדת הערר הציבורית תמונה על ידי המועצה. המועצה תמנה גם את יושב ראש הועדה.

 

27.     ועדת הערר הציבורית מוסמכת -

 

1)       לדון ולפסוק -

 

א.      בעררים על דחיית בקשתם של חוכרים לפטור מדמי הסכמה לפי פרק ה' ולשם כך תפעל למיצוי מלא ונכון של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר פטור, כמפורט בפרק האמור;

 

ב.      בעררים של חוכרים שיועברו אליה על ידי מנהל המינהל.

 

2)       להחליט על סכום הניכויים מערך הקרקע, בעד העברת זכות החכירה, שיותרו לחוכר בשל הוצאות שהוציא לצורך פינוי המקרקעין ממחזיקים ובשל השקעותיו בקרקע, הכל לפי האמור בחוזה החכירה.

 

28.     ועדת הערר הציבורית וועדת הערר לפי סעיף 18 רשאיות להפעיל את סמכויותיהן באמצעות ועדות משנה שיבחרו מבין חבריהן ולקבוע את נהלי עבודתן של ועדות המשנה, ובכלל זה את המנין החוקי הדרוש לקבלת החלטותיהן של ועדות המשנה.

 

פרק ז': תחולה ותוקף.

 

29.     תחילתן של החלטות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות; מהמועד האמור ואילך באות החלטות אלה במקום כל החלטות קודמות (4) של מועצת מקרקעי ישראל בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות החכירה.


 

תוספת שניה (סעיפים 23 ו-24)

 

הנחיות למתן פטורים מדמי הסכמה.

 

1.       לא ינתן פטור לפי תוספת זו:

 

א)      אלא על פי סעיף זיכוי אחד בלבד, כך שהחוכר לא יהיה רשאי לצבור אחוזי נכות או אחוזי הנחה עקב וכאיות שונות;

 

ב)       אלא לחוכר שהיה בעל אותה זכות חכירה במשך ארבע שנים לפחות; הוראה זו לא תחול אם זכאותו של החוכר לפטור נוצרה בעת היותו בעל אותה זכות חכירה:

 

ג)       אלא אם הגיש החוכר מעביר הזכויות בקשה בכתב לשם קבלת הפטור.

 

2.       פטור המגיע לאחד מבני זוג ינתן גם לגבי חלקו של בן הזוג השני באותה זכות חכירה; בסעיף זה "בן זוג" לרבות ידוע/ה בציבור.

 

3.       בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו2- יהיה זכאי לפטור -

 

א)      חוכר המחליף דירתו בדירה אחרת שבאותו בנין ;

 

ב)       חוכר הנמנה עם אחד מאלה:

 

1)             בעל עיטור הגבורה;

 

2)       בני משפחה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולת איבה או בפעולות בטחון; בפסקה זו "בן משפחה" - בן-זוג, הורה או ילד שגילו אינו עולה על 18 שנים;

 

3)       נכה כמשמעותו עפ"י חוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב] התשי"ט 1959; (5), שדרגת נכותו לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 50% לפחות ובלבד שהנכות לגבי כל פגימה תלקח בחשבון רק פעם אחת.

 

4)       נכה שדרגת נכותו לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 80% לפחות, ובלבד שהנכות לגבי כל פגימה תילקח בחשבון רק פעם אחת; לענין זה "נכה" - כמשמעותו באחד החוקים או בהסכם שלהלן :

 

א.      חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח-1968; (6).

 

ב.       חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954: (7)

 

ג.       חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 :(8)

 

ד.       חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970: (9)

 

ה.      ההסכם בדבר מתן תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסירי ציון והרוגי המלכות. (10)

 

5)       נכה בנכות כללית שדרגת נכותו הרפואית לצמיתות ביום העברת הזכויות היא 80% לפחות, שאינו זכאי לפטור לפי פסקה אחרת של סעיף זה והמקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

 

6)       חוכר שגילו מעל ל-65 שנים וחוכרת יחידה שגילה מעל ל-60 שנים, המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980. (11)

 

7)       חוכר שהוא עיוור.

 

ג)       חוכר המעביר, ללא תמורה, זכות חכירה למוסד ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן הקיימת לישראל, לקרן היסוד, למגבית המאוחדת לישראל או לאוניברסיטה.

 

4.   המסמכים והאישורים שלפיהם מוסמך מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס, לפטור חוכר מתשלום דמי הסכמה על פי סעיף 24 הם כלהלן :

 

1)       לחוכר המחליף דירתו בדירה אחרת באותו בנין - חוזי מכר חתומים שנערכו עם החוכר ביחס לשתי הדירות באותו בנין;

 

2)       לחוכר בעל עיטור גבורה - אישור משרד הבטחון על הענקת העיטור;

 

3)       לחוכר שהוא בן למשפחת חייל שנפל במערכה או בן למשפחת חלל שנספה בפעולת איבה או פעולת בטחון - אישור של קצין תגמולים או ועדת ערר הפועלים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, או אישור של הרשות המאשרת או ועדת ערר הפועלים לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל - 1970, לפי הענין.

 

4)       לחוכר נכה שדרגת נכותו לצמיתות 80% או 50% לפחות - לפי העניןאישור על נכותו כמפורט להלן :

 

א.      לנכה עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] , התשכ"ח-1968 - אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז-1956; (12).

 

ב.      לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 [נוסח משולב] - אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לפי סעיפים 10 ו-12(א) לחוק האמור;

 

ג.       לנכה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים התשי"ד-1954 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), התשי"ד-1954 (13), או ועדה רפואית עליונה לפי תקנות נכי מלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), התשי"ז-1957 (14);

 

ד.      לנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לערעורים לפי סעיף 8 לתוספ החמישית לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ג-1953, או ועדה רפואית או ועדה רפואית עליונה, כאמור בפסקת משנה (ג');

 

ה.      לנכה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 5 לחוק האמור ולפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, או ועדה רפואית לעררים שנתמנתה לענין סעיף 64 לאותו חוק.

 

ו.       לנכה לפי הסכם בדבר מתן תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסירי ציון והרוגי המלכות - אישור על דרגת נכות שקבעה ועדת הרופאי שנתמנתה לפי סעיף 9 להסדר הנספח להסכם בדבר מתן תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסירי ציון והרוגי המלכות.

 

5)       לנכה בנכות כללית - אישור על דרגת נכות רפואית לצמיתות של 80% לפחות ביום העברת הזכויות, שקבעה הועדה הרפואית שנתמנתה לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוזי נכות), התש"ם-1979 (15) או אישור המוסד לביטוח לאומי שלחוכר נקבעה נכות רפואית לצמיתות של 80% לפחות המזכה אותו לקצבה חדשית לפי פרק ו-2 של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח 1968 או אישור מאת משרד הבריאות על מוגבלות בניידות של 80% לפחות, ביום העברת הזכו י ות;

 

6)       לחוכר שגילו מעל ל-65 שנים ולחוכרת יחידה שגילה מעל ל-60 שנים, המקבלים מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 - אישור מהמוסד לביטוח לאומי לזכאותו של החוכר לקבלת התשלומים האמורים בשלושת החדשים האחרונים שקדמו לחודש שבו הוגשה למינהל הבקשה למתן הפטור;

 

7)       לחוכר שהוא עיוור - תעודת עיוור מאת משרד העבודה והרווחה.

 

8)       לחוכר המעביר ללא תמורה זכות חכירה למוסד ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, למגבית המאוחדת או לאוניברסיטה - חוזה להעברת זכות החכירה ללא תמורה בין החוכר לאחד הנעברים האמורים חתום ומבוייל כחוק.

 

5.   מנהל המינהל רשאי לקבוע רשימה של מסמכים אחרים שלפיהם יהיה רשאי מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס לפטור חוכר מתשלום דמי הסכמה לפי סעיף 24; רשימה כאמור תפורסם ברשומות.

 

6.   לא ינתן פטור מעבר לסכום של 30,000 שקלים חדשים. הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אפריל 1992.

 

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי פטור לפי סעיף 3 (ב) (2),(1) ו- 3 (ג) לעיל.


 

תוספת ראשונה (סעיף 15 א')

 

שקלים חדשים

1)         נ ח ל ה

23,100

בעד שני דונם חלקת חצר ללא מחוברים

61,600

בעד מבני מגורים ומשק בנחלה

 

בעד כל דונם מטע שלחין

3,150

עד גיל 5 שנים

הדרים, נשירים, זיתים בהשקאה מלאה -

3,850

מעל גיל 5 שנים

 

3,600

עד גיל 6 שנים

סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -

4,200

מעל גיל 6 שנים

 

2,650

עד גיל 5 שנים

פקן -

3,150

מעל גיל 5 שנים

 

3,600

 

בננות

4,200

עד גיל 3 שנים

כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה

4,950

מעל גיל 3 שנים

 

1,600

 

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

1,050

 

בעד כל דונם מטע בעל

2,200

 

בעד כל דונם שלחין

730

 

בעד כל דונם בעל

16,200

 

בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה (המושב)

 

 

2)         שטחי עיבוד -

 

 

בעל כל דונם מטע שלחין

3,400

עד גיל 5 שנים

הדרים, נשירים, זיתים, בהשקאה מלאה -

3,950

מעל גיל 5 שנים

 

3,800

עד גיל 6 שנים

סובטרופים (אבוקדו, מנגו, אפרסמון) -

4,350

מעל גיל 6 שנים

 

2,900

עד גיל 5 שנים

פקן -

3,300

מעל גיל 5 שנים

 

4,700

עד גיל 3 שנים

כרמי ענבים בהדליה, בהשקאה מלאה -

5,300

מעל גיל 3 שנים

 

1,800

 

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

1,050

 

בעד כל דונם מטע בעל

2,350

 

בעד כל דונם שלחין

1,320

 

בעד כל דונם עם השקאת עזר

770

 

בעד כל דונם בעל

 

 

 

 

 

3)       המחירים שנקבעו בסעיפים (1) ו- (2) יהיו בתוקף החל מכ"ז באדר התשנ"ב (1 באפריל 1992).

 

תוספת שלישית (סעיף 17)

 

פטור או הנחה בתשלום דמי הסכמה לנחלות ולשטחי עיבוד.

 

1.       סעיפים 1 , 2 ו-6 בתוספת השניה יחולו, בשינויים המחוייבים, לגבי כל פטור או הנחה לפי תוספת זו, וכל מקום שנאמר בסעיפים הללו פטור - גם הנחה במשמע.

פטור או

שיעור ההנחה

 

פטור

2.       בעל עיטור הגבורה

 

 

פטור

3.       בני משפחה של חייל שנספה במערכה או של חלל שנספה בפעולת איבה או בפעולת בטחון; בסעיף זה, "בן משפחה" - בן-זוג, הורה או ילד שגילו אינו עולה על 18 שנים.

פטור

4.       נכה כמשמעותו בסעיפים 3 (ב) (3) ו-(4) בתוספת השניה.

פטור

5.       נכה בנכות כללית כמשמעותו בסעיף 3 (ב) (5) בתוספת השניה.

פטור

6.       חוכר שהוא עיוור

פטור

7.       חוכר המעביר ללא תמורה זכות חכירה למוסד ציבורי, למדינה, לרשות מקומית, לקרן היסוד, לקרן קיימת לישראל או לאוניברסיטה.

 

8.       המסמכים והאישורים שלפיהם מוסמך מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס לתת לחוכר הנחה או פטור על פי סעיפים 2 עד 7 לעיל, מפורטים בסעיף 4 בתוספת השניה.

50%

9.       לחוכר שגילו 65 שנים לפחות ולחוכרת יחידה שגילה 60 שנים לפחות, ההנחה תינתן על פי תעודת לידה או תעודת זהות

50%

10.     אסון שפקד את המשפחה והמהווה גורם להעברת זכות החכירה - ההנחה תינתן על פי המלצה מנומקת, חתומה בידי שניים לפחות מבין שלושה אלה:

 

1)       ועד האגודה של הישוב שבו נמצא המוחכר;

 

2)       המזכיר או המשנה למזכיר או סגן המזכיר של התנועה ההתישבותית שאליה מסונף הישוב;

 

3)       מנהל אגף חוזים ובטחונות של המחלקה להתיישבות חקלאית של הסוכנות היהודית.

 

11.     חוכר אשר בתקופה שבין כ"ן בניסן התשמ"ד (29 במאי 1984) לבין כ"ד בטבת התשנ"ב (31 בדצמבר 1992) מעביר את זכותו בנחלה, מחמת מצוקה כלכלית חקלאית, ולפחות 50% מהתמורה בעד העברת הזכויות משמשת לכיסוי חובותיו של החוכר הנובעים ממצוקתו - יהיה פטור מתשלום דמי הסכמה אם ניתנה לכך המלצת שר החקלאות או מי שהוא מינה לענין זה.

 שר החקלאות יקבע כללים למתן המלצה.

 

12.     מנהל מינהל מקרקעי ישראל רשאי לקבוע רשימה של מסמכים אחרים שלפיהם יהיה רשאי מנהל המחוז שבתחומו נמצא הנכס, לפטור מתשלום דמי הסכמה או ליתן הנחה מתשלומם לפי סעיף 17; רשימה כאמור תפורסם ברשומות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

אריאל שרון

שר הבינוי והשיכון

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל

 

 

לקריאת החלטה 534 באתר רמ"י

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד