צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

נוהל 21.11 - שימוש במבנים לתעסוקה שאינה חקלאית בחלקת המגורים

 

 

נהלי מינהל מקרקעי ישראל – האגף החקלאי

21.11 – הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

 

הבהרה:    נוהל זה הוא מסמך המסדיר את עבודת המינהל, ואין בו כדי לבסס זכויות או חובות.
הקובע הוא החוזה שבין המינהל לחוכר והחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 

 

חלק א' – רקע

 

 

1.           הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה - כללי

 

1.1        בעל הזכויות בנחלה רשאי לפנות למינהל מקרקעי ישראל בבקשה לבנות מבנה חדש בחלקת המגורים שברשותו או לאפשר שימוש במבנה קיים המצוי בחלקת המגורים שברשותו, למטרות תעסוקה לא חקלאית.

1.2        במקרים אלה, יבחן המינהל את בקשת בעל הזכויות בנחלה בהתאם למדיניות שנקבעה, הכללים והתהליך המפורטים בנוהל שלהלן.

2.       מדיניות

 

1.1        המינהל יתיר לבעל זכויות בנחלה, הקמת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ו/או שימוש במבנה קיים למטרת תעסוקה לא חקלאית, אך ורק  בחלקת המגורים של הנחלה.

1.2        השימוש בחלקת המגורים למטרת תעסוקה לא חקלאית, יהא בהתאם לתוכנית תקפה, עפ"י חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965,  או עפ"י היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

1.3        שימוש למטרת תעסוקה לא חקלאית בהתאם להיתר לשימוש חורג יעשה במבנה קיים או במבנה יביל. לא תותר הקמת מבנה חדש שאינו יביל לשימוש לתעסוקה בהתאם להיתר לשימוש חורג.

1.4        הזכות לקיים תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים, תעמוד לבעל  זכויות בנחלה בלבד ללא זכות לשותפות או להשכרה. זכות זו תישאר תמיד חלק בלתי נפרד מהנחלה.
לא תתאפשר העברת הזכויות לתעסוקה בנפרד מהנחלה.
הפעלת התעסוקה על ידי קרוב משפחה, כהגדרתו להלן, המתגורר  בנחלה, לא תחשב השכרה או שותפות אסורה.

1.5        השטח המבונה הכולל לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים, לא יעלה על 500 מ"ר וזאת, אף אם אישרו מוסדות התכנון זכויות בנייה מעבר לכך. מכסה זאת תכלול  גם שימושי תעסוקה לא חקלאית שאושרו כדין לבעל הנחלה לפני מועד אישור החלטת מועצה 1101 מ-27.3.2007, לרבות שימושים שאושרו מחוץ לחלקת המגורים.
 אם בוצעה בעבר עסקה בתשלום דמי חכירה מהוונים למבנה של תעסוקה לא חקלאית בשטח העולה על 500 מ"ר כולל ו/או בשטח מחוץ לחלקת המגורים, לא יידרש בעל הנחלה להרוס את המבנה, כולו או חלקו.

1.6        תנאי להכנת עסקה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים יהא הסכמה והתחייבות להסדרת כל השימושים הלא מוסדרים בנחלה. הסדרת השימושים תעשה במסגרת עיסקה ו/או
בפינוי/ הריסה, לפי העניין, וכן בתשלום בגין השימוש בעבר.

 לקריאת נוהל 21.11 באתר רמ"י

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד