צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החכרת קרקע למטרות תעסוקה במושבים - החלטה 1226

החלטה 1226 הינה החלטה שעברה תהפוכות רבות, תחילתה בהחלטה 717 אשר עודכנה בהחלטה 949 ושונתה בהחלטה מס' 1163 ולבסוף בשנת 2010 הגיעה החלטה 1226 אשר עניינה זכויות וסמכויות האגודה בקרקעות אשר הוקצו לה ע"י רשות מקרקעי ישראל.

ההחלטה קובעת מה הוא השטח המיירבי של תוכנית שינוי ייעוד למטרת תעסוקה (אחסנה, משרדים, מסחר תיירות נופש, מלאכה, תחנת דלק) בין אם קיימת כיום תוכנית מאושרת ובין אם תאושר בעתיד תוכנית לשינוי ייעוד.

במעבר בין ההחלטות ההיסטוריות שניתנו להחלטות העדכניות, הלך וצומצםהשטח המיירבי שאישר המינהל לאגודות, לשינוי ייעוד וכיום השטח המוקצה לתעסוקה הינו:

 • במרכז הארץ – עד 60 דונם.
 • באזור עדיפות לאומית ב' ובמרחב התפר – עד 80 דונם.
 • באזור עדיפות א' וקו עימות - עד 120 דונם.

 

הקצאה של קרקע  לאחר שינוי הייעוד

ייחתם הסכם פיתוח למשך 3 שנים בין רשות מקרקעי ישראל לבין המושב או התאגיד שהוקם ע"י המושב שהינו בעל שליטה בתאגיד.

לאחר שיעמוד המושב או התאגיד בתנאי הסכם הפיתוח, יחתם הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל למשך 49 שנה אם אפשרות לחידוש ההסכם והארכתו למשך 49 שנים נוספות.

 

התשלומים לרשות מקרקעי ישראל


על הקצאת השטח למושב ישולמו לרשות מקרקעי ישראל דמי חכירה מהוונים לפי הייעוד שנקבע באותו אזור בו נמצא היישוב. דמי החכירה שישולמו לרשות מקרקעי ישראל יתייחסו למלוא קיבולת הבניה במגרש ללא עלויות הפיתוח ו
במידה ויידרש תשלום היטל השבחה הוא ישולם בנפרד.

 

הגדלת הזכויות למגרשים שהוונו בעבר


באשר למגרשים בהם בוצעה הקצאה בעבר ובעת חישוב דמי החכירה היתה התייחסות רק לקיבולת בניה נמוכה מזו המתאפשרת בתוכנית החדשה החלה על המגרש, יהא על החוכר לשלם דמי היווןכפי שיהיה תקף במועד הגשת הבקשה לשינוי הייעוד.

 

דמי שימוש בהרשאה לשימוש זמני


קבלת היתר לשימוש חורג לתקופת זמן קצובה יכולה להינתן לאחר קבלת הרשאה לשימוש זמני מאת רשות מקרקעי ישראל ובכפוף לתשלום דמי שימוש בהתאם למיקום שטח המגרש:

 • בקו עימות – 0%
 • באזור עדיפות א' – 2% משווי הקרקע שנקבע לשימוש חורג.
 • באזור עדיפות ב' ובמרחב התפר - 3% משווי הקרקע שנקבע לשימוש חורג.
 • במרכז הארץ - 5% משווי הקרקע שנקבע לשימוש חורג.

ככל ויחול היטל השבחה, הוא יתווסף על דמי השימוש הנדרשים.

 

החידוש העיקרי בהחלטה הינו מתן אפשרות בידי האגודה לאחר תשלום דמי השימוש וחתימת חוזה ההרשאה מול רשות מקרקעי ישראל, להשכיר את השימוש החורג או לבצע את השימוש החורג ע"י מי מטעמה ובתנאי שהאגודה תעמוד בתנאים הבאים:

 • לא תבוצע העברת הזכויות לצד שלישי.
 • תקופת השכירת לא תימשך מעבר לתקופת מתן ההרשאה לשימוש חורג.

תנאי סף להצטרפות להחלטה 1226 

 • במושבים אשר אינם צד להסכם משבצת דו צדדי עם רשות מקרקעי ישראל, יש צורך בקבלת הסכמת הסוכנות היהודית לא"י לגריעת המגרשים האמורים משטח משבצת המושב.
 • הסדרת כל חובות המושב לרשות מקרקעי ישראל.

 

העברת זכויות


רשות מקרקעי ישראל תאפשר לבעל השליטה בתאגיד להעביר חלק מזכויותיו לצד שלישי ובלבד שזכויותיו של בעל השליטה בתאגיד לא יהיו פחות מ- 26% .

רק במקרים חריגים ובאישור של ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, תוכל רשות מקרקעי ישראל לאשר כי חלקו של המושב בתאגיד יפחת מ- 26% .

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד