צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

השגה

פירוש המונח "השגה" עפ"י חוק מיסוי מקרקעין, כאשר נישום אינו מקבל את חישוב שומת המס אשר הוצאה לו, או כאשר הוא חולק על אחד מרכיבי השומה, יש באפשרותו להגיש למנהל מיסוי מקרקעין השגה על השומה בהתאם לאמור בסעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 .


(א) הרואה עצמו מקופח בהודעת שומה רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו ההודעה, להשיג עליה לפני המנהל בכתב שבו יפרט את פרטי השומה עליהם הוא חולק ויתן טעם להשגתו; המנהל ישיב למשיג את החלטתו המנומקת בכתב תוך שנה מיום שקיבל את הודעת ההשגה או תוך שלושים ימים מיום שאישר כי המשיג המציא את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר; לא השיב המנהל למשיג במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה.


(ב) לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או מקצתה, מבלי שניתנה למשיג הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו, אם ביקש זאת המשיג בהודעת ההשגה.

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד