צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

הפסידה את הנחלה מפני שלא כיבדה את ההורים!

 

הציווי המקראי "כבד את אביך ואת אמך", לא נשאר רק כהמלצה בעשרת הדיברות וכהכוונה למערכת יחסים ראויה בין ילדים להוריהם, שופט בית המשפט לענייני משפחה בנצרת, החליט לתת לציווי משנה תוקף וקבע, כי סוגיית כיבוד הורים הינה תנאי בסיסי בעת הענקת מתנה מההורים לילדים, גם אם הדבר לא נכתב במפורש בהסכם שבין הצדדים ולא נתנה התחייבות מצד מקבל המתנה לכבד את הוריו.

 

תקציר סיפור המעשה הינו על אב שחי עם בת זוג הידועה בציבור כאשתו, אשר ביקש להגן על הנחלה שהיתה רשומה על שמו, כך שגם לאחר פטירתו יועברו הזכויות בנחלה לבתו ולא יגיעו לבת זוגו. לכן, בהמלצת בתו, העניק הוא לה את הנחלה במתנה ואף חתם על יפוי כח והתצהירים הנדרשים. בד בבד עם עריכת הסכם המתנה, ערך האב עם בתו הסכם נוסף, לפיו הענקת הנחלה במתנה, מותנה בכך שהיא תהיה מחויבת לעמוד בהוראות הצוואה שערך ותאפשר לבת זוגו וגם לו להמשיך להתגורר בנחלה למשך כל ימי חייהם וכן מחובתה לדאוג לאב לכל מחסורו ולסייע לו עד 120.

בהתאם להסכם, החלה הבת לבנות בית מגורים נוסף במשק, נטלה לשם כך הלוואת משכנתא ובמקביל פעלה למימוש העברת הזכויות בנחלה על שמה במוסדות השונים. אולם, זמן קצר לאחר העסקה וחתימת המסמכים, ובטרם סיימה הבת לרשום את זכויותיה ברשות מקרקעי ישראל, צצה ועלתה מחלוקת בין הבת לאביה שעניינה יחס הבת לבת זוגו של האב ודרישת ממנו להוציאה מהנחלה.

המחלוקת עוברת לאלימות מילולית בין הבת לאביה ששיאה באירוע משפחתי בודד, בו דורשת הבת מאביה לסלק את בת זוגו מהנחלה, והכל תוך השמעת עלבונות להם עדים בני משפחה ואורחים. לטענת האב בתו הפנתה לו עורף, התחצפה אליו, נבלה את פיה ואף השליכה לעברו חפצים.

בעקבות המחלוקת והעלבונות שהוטחו באב הוא פונה לבית המשפט ולאגודה השיתופית, בתביעה לבטל את הענקת המתנה לבתו, וזאת מכוח זכותו לבטל את ההתחייבות שנתן לבתו בשל התנהגות מחפירה מצידה, תביעה אליה מצורפת גם דרישה לתשלומי דמי שימוש ראויים על השימוש שנעשה על ידה בבית המגורים.

לטענת הבת היא לא התנהגה כלפי אביה בצורה מחפירה, ולמעשה בת זוגו היא זו שעומדת מאחורי הגשת התביעה. חתימתו של האב על ההסכם ועל יפוי כח הבלתי חוזר, אינו מאפשר לו לחזור בו מהענקת המתנה.

 

בית המשפט מחליט, כי הצדים לעסקה בעצמם, ראו בה רק התחייבות לבצע עסקה ולא מתנה שהושלמה. כמו כן, גם אם המדובר במתנה שהושלמה, הרי שעדיין יש מקום להתערבותו של בית המשפט. בית המשפט קובע שהתנהגותה המחפירה של הבת כלפי אביה הינה "תנאי מפסיק מכללא" שמשמעותו תנאי אשר אי עמידה בו עשויה להביא לביטול ההסכם כולו. יש לראות בכל העברת זכויות במתנה של משק חקלאי מהורים לילדיהם כהסכם הכולל בתוכו תנאי יסודי ומובנה של כיבוד ההורים. אין לראות בכיבוד הורים חיוב נוסף בהסכם שבין הצדדים אלא מדובר בתנאי יסודי.

 

הציפיה הבסיסית של הורים המעניקים את זכויות המשק החקלאי במתנה לילדיהם הינה קבלת עזרה וסיוע והכי חשוב, הציפיה לחיות לצידם של ילדיהם ביחסי שלום וכבוד.

מחובתו של בית המשפט להגן על הסתמכותם של המתיישבים בעלי משקים חקלאיים וציפייתם שמקבלי המתנה יתמכו בהם וילוו אותם במיוחד בזמן זקנתם. לפיכך, קובע בית המשפט בפסק דין אמיץ במיוחד, כי לא ניתן לקבל מתנה ומיד אחר כך להפנות עורף כלפי נותן המתנה, אם אין כיבוד הורים – אין מתנות!

עבור לתוכן העמוד