צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 979

 

מס' החלטה:

 

979

 

תאריך :

 

27.3.2007

 

 

 

הנדון : קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה חקלאית שיתופית מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") בישיבתה מיום 27.03.07 כלהלן:

 
 

1. כללי:

 

1.1 החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החקלאים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חקלאי או אגודה חקלאית אשר
יבחרו להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיו זכאים לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול
המינהל בדבר השבת קרקע למינהל בעת שינוי יעודה.

1.2 עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו (להלן: "ההסדר") הינו וולונטרי ויוכל להיעשות אך ורק בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בה.

1.3 חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל חוכרי קרקע בתנאי נחלה במקרקעי ישראל, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו.

1.4 על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת.

 

2. הגדרות:

בהחלטה זו:

 

"ישוב חקלאי" - אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית (להלן: "מושב") או אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כברת רשות .

 

"נחלה" – מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה.

 

"תקן נחלות" - מספר הנחלות המתוכננות אשר אישרה הרשות לתכנון במשרד החקלאות לישוב חקלאי.

 

"חוכר" – ישוב חקלאי או מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר, שהינו חוכר או השוכר קרקע בתנאי נחלה, לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה על פי הרישום במינהל ובספרי הישוב החקלאי.

 

"חלקה א'" - חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע, המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של החוכר ולעיבוד חקלאי.

"חלקת המגורים במושב" – כהגדרתה בסעיף 4.1 להלן.

 

"שטח המחנה" - שטח אזור הבינוי של הקיבוץ, המיועד בתכנית תקפה למטרת מגורים, מבני משק, מבני ציבור ותעשיה, למעט מקרקעין המוחכרים או מושכרים על ידי המינהל בחוזי חכירה נפרדים.

 

"חלקת המגורים בקיבוץ"– כהגדרתה בסעיף 5.1 להלן.

 

"משפחת חברים באגודה" - בני זוג או יחיד, אשר ביום 2.9.2003 היוו יחידה משפחתית בקיבוץ והיו חברי אגודה השותפים בכל נכסי האגודה, ובכל חובות הקיימים לחברים כלפי האגודה, וכן בכל הזכויות המוקנות מהאגודה לחברים.

 

"העברת זכויות"- העברתה של זכות החכירה או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה, למעט העברה לקרוב, כהגדרתו להלן, או לגרוש/גרושה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

 

"קרוב" - בן זוג, הורה,צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור כבן זוג. "תלויים/בעלי מוגבלויות בקיבוץ" - ילדיהם הבגירים של משפחת חברים באגודה או של מי שנפטרו בעודם משפחת חברים באגודה, העונים על הגדרת "אדם עם מוגבלות" כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, ובלבד שלא מדובר בלקות זמנית.

 

"תעסוקה לא חקלאית" – שימוש בקרקע בתחום חלקת המגורים למטרות לא חקלאיו, לרבות מבני קיט כפרי, על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין.

 

"אזורי עדיפות לאומית" - אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרתם בסעיף ה' (סיוע ותמריצים בתחום השיכון) להחלטת ממשלה מס' 2228 מיום  14.7.2002 וכל החלטת ממשלה המעדכנת החלטה זו.

 

"תכנית" - כהגדרתה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

 

 לקריאת ההחלטה באתר רמ"י

 

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד