צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

החלטה 1355

החלטה המחליפה את החלטה 1155 ונועדה לעגן בצורה פורמלית את זכויות החוכרים במושבים בחלקת המגורים.

מס' החלטה

:

1355

תאריך

:

31/3/14

קב

 

 

 

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם

מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כ"ט באדר ב' תשע"ד ( 31 במרץ 2014) כלהלן:

 

1. כללי

 

1.1. החלטה זו נועדה לעגן את זכויות החוכרים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים, כהגדרתה בהחלטה זו. חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.

 

1.2. עיגון זכויות בחלקת המגורים בהתאם להוראות המפורטות בהחלטה זו (להלן: "ההסדר") יעשה בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים בהחלטה.

 

1.3. חובת עיבוד הנחלה ברציפות, לאורך כל תקופת החכירה, תמשיך לחול על כלל החוכרים בתנאי נחלה במקרקעי ישראל לרבות אגודת הישוב החקלאי, בין אם הצטרפו להסדר שבהחלטה זו ובין אם לאו.

 

1.4. על מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות המועצה ונהלי הרשות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

 

1.5. על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% תחולנה הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1274 או כל החלטה שתבוא במקומה.

 

2. הגדרות

בהחלטה זו -

 

 

"ישוב חקלאי"

אגודה שיתופית חקלאית שהיא מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית (להלן: "מושב") אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה או מחזיקה במשבצת בתנאי נחלה כבת רשות.

"נחלה"                  

מקרקעי ישראל שהינם קרקע חקלאית, בגודל שנקבע על ידי שר החקלאות בהתייעצות עם הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המיועדת למתיישב לצורך מגוריו ופרנסתו מהמשק החקלאי שפותח או יפותח בה.

 

"תקן נחלות"

מספר הנחלות המתוכננות אשר אישר שר החקלאות לישוב חקלאי.

 

"חוכר"

מתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר, שהינו חוכר או שוכר קרקע בתנאי נחלה, לרבות חוכר בחכירה לדורות, שוכר בחוזים זמניים מתחדשים, בר-רשות בנחלה ומתיישב בישוב חקלאי או בישוב אחר שהינו בעל הזכויות בנחלה על פי הרישום ברשות ובספרי הישוב החקלאי.

 

"חלקה א"

חלק מנחלה שהינו שטח רצוף של קרקע, המיועד בתכנית תקפה למגורים, למבני משק של החוכר ולעיבוד חקלאי.

 

"חלקת המגורים " –       

כהגדרתה בסעיף 4.1 להלן.

 

"העברת זכויות"-

העברתה של זכות החכירה או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה, למעט העברה לקרוב, כהגדרתו להלן, או לגרוש/גרושה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

 

"קרוב"

בן זוג, הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאומץ ומאומץ בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה. לעניין החלטה זו "בן זוג" – לרבות ידוע בציבור כבן זוג.

 

"פעילות לא חקלאית"

כל פעילות שאינה חקלאית ובכלל זה, שימושים נלווים,  על פי תכנית תקפה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, או על פי היתר תקף לשימוש חורג שניתן כדין. הכל בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265 "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" ו- 1316 "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" או כל החלטה אחרת שתבוא במקומן.

 

"אזורי עדיפות לאומית"

אזורי עדיפות לאומית וקו עימות כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1274 או כל החלטה שתבוא במקומה.

"תכנית"

כהגדרתה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

 

 

 

 

  לקריאת החלטה 1355, באתר רשות מקרקעי ישראל

סלוגן
דלג על סלוגן

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ והכוונה משפטית

במייל, בפורום ובטלפון – 03-5500661

עבור לתוכן העמוד