צור קשר
דלג על צור קשר
צור קשר
סגירה

צור קשר

checked
 03-5500661

ביטול מינוי בן ממשיך

פעמים רבות מינויו של בן ממשיך שנעשה ע" ההורים מטעמים של רצון טוב לסייע לבן או לבת לבנות בית מגורים נוסף בשטח הנחלה או מתוך רצון להוסיף את הבן לבעל זכות בחירה באגודה לצורכי בחירות בלבד, הופך ברבות השנים למלכודת דבש אשר קשה עד בלתי אפשרי לצאת ממנה.

 

במרבית מהסכמים עליהם נדרשים הצדדים לחתום בעת מינויו של "בן הממשיך", המדובר במינוי שהינו בלתי הדיר וקשה עד מאוד לבטלו ולחזור מן ההתחייבויות אשר נתנו לבן ע"י הוריו.

 

נוסח התחייבות הצדדים:

 

"אנו החתומים מטה הגב' ____ומר ____, מצהירים בזאת כי בהתאם להסכם עם בנינו _____ובת זוגו _____קבענו אותם באופן בלתי חוזר כבן ממשיך במשק הנ"ל אשר יקבל את החזקה הבלעדית במשק הנ"ל לאחר מותי"

 

 

הדרכים לביטולו של מינוי הבן הממשיך:

 

ביטול בהסכמה -

נדרשת קבלת הסכמתם של שני הצדדים להסכם המינוי הן הבן הממשיך והן ההורים המאשרים כי ברצונם לחזור מההבנות וההסכמות שנחתמו בינם בנוגע למיניו של הבן הממשיך.

 

יש להגיש את מסמכי הביטול לוועד האגודה ולאשר את דבר הביטול, במושבים בהם נערך מינויו של הבן הממשיך ע"י הסוכנות היהודית לא"י, יש להגיש את מסמכי הביטול גם לסוכנות.

 

יש לשים לב, כי כאשר נערך מינוי לבן או לבת ולאחר תקופת זמן הבן או הבת נישאו, הרי שגם לבני הזוג קיימות זכויות מכח המינוי שנערך בעבר ביחס לבן זוגו.

למרות העובדה שההסכם המקורי לא נערך עם בן הזוג, בן הזוג מחזיק בזכויות בנחלה מכח מערכת היחסים השיתופית הקיימת בין בני זוג מכח חזקת השיתוף.

 

ביטול באמצעות בית משפט -

לאחר שמוצו כל ההליכים בין ההורים לבין הבן/בת ולא הושגה הסכמה על ביטול המינוי הקיים וחזרה מהתחייבותם של ההורים הדרך האחרונה שנותרת הינה פניה לערכאות שיפוטיות בבקשה לביטול המינוי. 

בתי המשפט רואים את מינויו של בן ממשיך כהתחייבות לתת מתנה בעתיד, ובהתאם להוראות חוק המתנה נבחנות האפשרויות לביטול ההתחייבות.

 

על פי פסיקת בתי המשפט, כל עוד לא הושלמה המתנה עסקינן בהתחייבות ליתן מתנה בלבד (ע"א 2836/90 בצר נ' צילוביץ פד"י מ"ו ולכן, ביטולה של התחייבות תעשה ע"פ הוראות חוק חוזה מתנה התשכ"ח – 1968, ואולם עם השלמתה של המתנה, יתאפשר ביטולה ע"פ דיני החוזים הכלליים בלבד.

 

כך יוצא שכל עוד לא הושלמה העברת הזכויות ונרשמה ע"י הבן הממשיך אנו נמצאים בתחום "ההתחייבות לתת מתנה", דבר המאפשר לסגת מההתחייבות ואף לבטלה.

 

ע"פ סעיף 5 לחוק המתנה, יכול המתחייב ליתן מתנה לבטל התחייבותו ולסגת ממנה בהתקיים התנאים הבאים:

 

(א) התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

 

(ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

 

(ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

 

לסיכום, מינויו של "בן ממשיך" אינו עוד כרטיס חד כיווני לזכייה בנחלה, בשנים האחרונות קיימת נגיסה במעמדו של הבן הממשיך ונכונות של בתי המשפט לבוא לקראת ההורים בעלי הזכויות בנחלה ולאפשר את ביטולו של המינוי.

 

 

עבור לתוכן העמוד